Müügitingimused

MÜÜGITINGIMUSED

1. Üldtingimused

1.1. Müügitingimused kehtivad aider.ee veebipoe Klientide (edaspidi Klient) ja Aider OÜ (edaspidi Aider.ee) vahel kaupade ostmisel-müümisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Aider.ee kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

1.3. Aider.ee jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Aider.ee veebilehel.

2. Ostu-müügi lepingu jõustumine

2.1. Klient ostab ja Aider.ee müüb veebipoes pakutavaid tooteid.

2.2. Kliendi ja Aider.ee vahel jõustub ostu-müügi leping alates: • Tasumisele kuuluva summa laekumisest Aider OÜ arvelduskontole juhul kui tasutakse pangalingi vahendusel. • Tellimuse vormistamisest juhul kui Kliendiga on kokku lepitud maksetähtaeg ja tasutakse arve alusel.

2.3. Aider.ee veebipoes tellimust vormistades või maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

3. Hinnad

3.1. Kõik Aider.ee veebipoes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3.2. Aider.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli märgitud ostukorvis tellimuse vormistamise hetkel.

4. Kauba eest tasumine

4.1. Kliendid, kellega on kokku lepitud maksetähtaeg saavad tasuda arve aluse või punktis 4.2 märgitud viisil.

4.2. Kliendid, kellega ei ole kokku lepitud maksetähtaega saavad tasumiseks valida endale sobiva makseviisi Swedbank, SEB Pank ja Nordea Pank pangalingi või krediitkaardi näol. Klient tasub 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.

5. Tarnetingimused

5.1. Peale ostu-müügi lepingu jõustumist edastab Aider.ee Kliendile tellimuse kinnituse, millele on märgitud tarnetähtaeg.

5.2. Kaup tarnitakse tellimuse vormistamisel märgitud aadressile, aadressi puudumisel on tarnetingimus EXW Allika tee 12, 75312 Peetri, Rae vald (Incoterms 2010).

5.3. Aider.ee on kohustatud Klienti esimesel võimalusel teavitama tarnetingimuste või -tähtaja muutustest.

5.4. Aider.ee ei vastuta toodete kohale toimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

5.5. Kliendil on õigus nõuda transpordi käigus kahjustada saanud kauba asendamist või hinna korrigeerimist. Vigastada saanud kaubaks ei loeta tootepakendit.

5.6. Kauba eest tasutud summa tagastatakse Kliendile, kui asendamine osutub võimatuks.

5.7. Aider.ee ei vastuta ja ei ole kohustatud Kliendile korvama kaudseid (saamata jäänud tulu, leppetrahvid vms.) ja kolmandatele isikutele tekitatud kahjusid, mis on tingitud: • tarnetingimuste ja/või -tähtaja muutustest • toote vigadest ja/või sobimatusest • transpordikahjustustest • asendamisvõimaluse puudumisest • tarnevõimaluse lõppemisest

6. Tagastamisõigus

6.1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on Kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest, mitme samaliigiliste kaupade tarne puhul esimese osa kättesaamisest.

6.2. Vastavalt VÕS §-le 53 lg 4 ei kohaldu VÕS § 56 kaupadele, mis on valmistatud, arvestades Kliendi isiklikke vajadusi ja mis on valmistatud Kliendi esitatud tingimuste kohaselt. Näiteks Kliendi esitatud andmete, jooniste vms. alusel valmistatud lintsaelindid, stantsimis-ja painutamistööriistad või muud kaubad.

6.3. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja originaalpakendis.

6.4. Kauba tagastamiskulud kannab klient (maks. 10€, VÕS §194 lg 4), välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

6.5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil service@aider.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest, mitme samaliigiliste kaupade tarne puhul esimese osa kättesaamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama järgmist informatsiooni: Kliendi nimi, tellimuse number, toote nimi ning tagastuse põhjus.

6.6. Kui Klient lepingust taganeb, tagastatakse talle tema poolt tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest Aider.ee-ni.

6.7. Klient peab kaubad tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest.

7. Pretensioonide esitamise kord

7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada kahe aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

7.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Aider.ee-d probleemist e-posti aadressil service@aider.ee ning esitama järgmise informatsiooni: Kliendi nimi, tellimuse number, toote nimi ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui kahe kuu jooksul peale defekti avastamist.

7.3. Aider.ee ei vastuta: • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest • defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel • toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral

8. Vastutus ja vääramatud jõud

8.1. Aider.ee vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Aider.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Aider.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Aider.ee ei saanud mõjutada ette näha.

9. Privaatsus

9.1. Aider.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Aider.ee-le enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2. Aider.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

9.3. Aider.ee-l on õigus kasutada Kliendi isikuandmeid uudiskirja ja reklaamisõnumite edastamiseks.

10. Muud tingimused

10.1. Kõik Aider.ee fotod ja tekstid on kaitstud Autoriõiguse seadusega.

10.2. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, on pooltel õigus pöörduda kohtusse.